امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
میان تختخواب و کاههایش یک تکه روزنامۀ کهنه چسبیده به پارچه ای یافتم که زرد رنگ و شفاف شده بود. واقعۀ سرگرم کننده ای را بیان می کرد که اولش افتاده بود. ولی می بایست در چکسلواکی اتفاق افتاده باشد. مردی برای ثروتمند شدن از یک دهکدۀ چک راه افتاده بود. بعد از بیست و پنج سال، متمول، با یک زن و یک بچه، مراجعت کرده بود. مادر و خواهرش در دهکدۀ زادگاه او مهمانخانه ای را اداره می کردند.
برای غافلگیر ساختن آنها، زن و بچه اش را در مهمانخانۀ دیگری گذاشته بود و به مهمانخانۀ مادرش که او را هنگام ورود نمی شناسد، رفته بود. و برای خوشمزگی به فکرش رسیده بود که اطاقی در آن جا اجاره کند. پولش را به رخ آنها کشیده بود. و مادر و خواهرش شبانه به وسیلۀ چکش برای به دست آوردن پولش، او را کشته بودند. صبح زنش آمده بود و بی اینکه هویت مسافر را درک کند. داستان را فهمیده بود. مادر خودش را به دار زده بود و خواهر خود را به چاه افکنده بودو...
صفحات کتاب :
58

کتاب های مشابه سوء تفاهم