نظر شما چیست؟
تحقیق و پژوهش در زمینة علوم انسانی، به ویژه علوم قرآنی، حقوق، کلام و فلسفه، چه به صورت فردی و چه گروهی، با اهدافی خاص در جهان صورت می گیرد. بخش عمده ای از این پژوهشها به محو ادیان الهی و زدودن آثار آنها از اندیشة آدمیان و رواج فرهنگ سکولار و در یک کلام، جدایی انسان از خدا اختصاص یافته است. این نوع پژوهشها عمدتاً به صورت طرح شبهات و موضوعاتی مانند سازگاری دین با عقل، نسبت خداوند با شرور، نسبیت معرفت، شکاکیت، کثرت گرایی دینی و اخلاقی و... در زمینة کلام و فلسفه، و به شکل مکتبها و مدلهای گوناگونی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، کاپیتالیسم، آنارشیسم و... در عرصة سیاست و اقتصاد، و در قالب دفاع از حقوق طبیعی، حقوق بشر، کامن لا و... در گسترة حقوق، برای تأمین اهداف دستة خاصی از افراد پدید آمده است...
صفحات کتاب :
470

کتاب های مشابه فلسفه دین