امتیاز
5 / 3.3
دریافت آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این آخرین راه بود. کلید را توی دستش لرزاند. سکوت و صداها را در ذهنش پس و پیش کرد.

صدای استارت ماشینی از دور و صدای قدم هایی که نمی دانست چیست و از کجاست. کلید انداخت و نرم و بیصدا چرخاند....

کتاب های مشابه پسر حسن ماست بند

با موفقیت اضافه شد
0