امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,200

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بیشتر ما اعتقاد داریم که اگر بخوهیم کاملا قادریم عشق بورزیم ،فکر می کنیم که ما با این گرایش طبیعی به دنیا آمده ایم که عشق بورزیم.با این حال،حقیقت این است که متاسفانه همچنان که بزرگ تر می شویم،به سمتی گرایش پیدا می کنیم که مخالف عشق ورزیدن است و ظرفیت آن را کاهش می دهدو اگر ...
صفحات کتاب :
98

کتاب های مشابه عشق ماندگار