امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,500
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب کیسه ی سکه هایم کو؟

کتاب کیسه سکه هایم کو هفتمین داستان از مجموعه 10 جلدیه یک کار خوب است. داستان های یک کار خوب بر اساس احادیث و روایات با رویکرد آموزشی برای سنین ابتدایی نوشته شده است. داستان کیسه سکه هایم کو ؟ بر اساس رواینی از امام کاظم (ع) نوشته شده است. 

گزیده کتاب کیسه ی سکه هایم کو؟

مرد روستایی، کنار بازار، زیر سایه ی دیواری ایستاد و عرق صورتش را پاک کرد. بازار شلوغ بود. دستش را توی شال کمرش برد:

وای... کیسه ی سکه هایم کو؟

قلبش تندتند زد. با عجله به این طرف و آن طرف شال کمرش دست کشید. از کیسه ی کوچک سکه هایش خبری نبود.شالش را باز کرد:

پس کجا گذاشته ام؟نکند...

صفحات کتاب :
20
دیویی :
‭‮دا‬297/956‬‭پ785ک 1393‬
کتابشناسی ملی :
3565466
شابک :
‏‫‬‭978-600-175-680-1
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه کیسه ی سکه هایم کو؟

با موفقیت اضافه شد
0