نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب حاضر مجموعه برخی گفتگوهای نظری سیاسی سه سال اخیر نویسنده با برخی سایت های اطلاع رسانی و جراید کشور با مضامین مختلف و متنوعی همچون موضع گیری نسبت به سیاست ها، برنامه ها، رفتارهای دولت و کابینه و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن، اسلام و دموکراسی، محدوده حضور روحانیون در عرصه قدرت رسمی؛ سنخ شناسی اصول گرایی و آینده آن؛ نقد درون گفتمان، ماهیت، مبانی و مولفه های آن؛ فلسفه اجتماعی- سیاسی و حقوق شهروندی و ... می باشد.

ویژگی عمده این کتاب این است که مساله محور و به روز و برخوردار از دیدگاه های تئوریک، در بستر عملی و کاربردی برای مواجهه با مسائل است. نظم و ترتیب مباحث این کتاب به ترتیب زمانی است.

گفت وگوهای سیاسی و پرده برداری از بسیاری از واقعیت های تاریخی در حین این گفت و گوها هدف اصلی افروغ در این کتاب است. «تمام اهتمام نگارنده با ورود به این عرصه،اولا آشنایی شهودی و ملموس با واقعیت و چالش های آن و ثانیا ارائه تحلیلی جامعه شناختی و سیال و مستمر و در چارچوب زمینه های فرهنگی و تاریخی این جامعه، همراه با دغدغه آگاهی بخشی روشنفکری و ارتقاء بینش عمومی در مواجهه با این واقعیات و چالش ها بوده است.
صفحات کتاب :
259
شابک دیجیتال :
978-600-03-2336-3

کتاب های مشابه گفت و گو های سیاسی