امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 65,000
نظر شما چیست؟
وجود انسانی سیستم هایی رو خلق کرده که زندگی هامون رو به صورت جداگانه قانونمند کرده.

سیستم هایی که ما رو برده کرده و نمی تونیم تغییر کنیم. مابردگان اقتصادیم، بردگان یک دیکتاتوری کاپیتالیستی عظیم.

تنش های اجتماعی دارن رشد می کنند و هر روز بدتر بدتر میشن. مردم توی زندان های اقتصادی دارن گرسنگی می کشن ...
کنگره :
1397 س9و4/33/9876 PT
دیویی :
7274/839
کتابشناسی ملی :
۵۶۰۲۴۷۱
شابک :
4ـ73ـ3263ـ600ـ978
سال نشر :
1397
صفحات کتاب :
172

کتاب های مشابه 3.31.93