نظر شما چیست؟
نویسندگان در این اثر ، با مرور بر چند رویداد آشنا در جهان امروز فناوری نشان می دهد که فناوری پیشرفته حاشیه هایی مبهم به نواقصی جدی دارد که ذاتی آن و ناشی از عدم قطعیت علوم امروز است که بستر آنهاست . این رویدادهای نمونه شامل : حرف و حدیث های رسانه ای و سیاسی پیرامون عملکرد موشکهای ضد موشک پاتریوت در جنگ اخیر آمریکا در خلیج فارس ، انفجار شاتل فضایی چلنجر ، آزمایش های محفظه های سوخت هسته ای و باک های نفت سفید ضد دود برای سوخت هواپیما ، مدلسازی های اقتصادی مغزهای متفکر اقتصاد اروپا ، پرسش درباره منشا واقعی نفت ، و آثار فاجعه هسته ای چرنوبیل است. مولفان با موشکافی ها و تداعی ها بجا و جذاب می کوشند میان علوم و دانش های فنی از یک سو و مباحث علوم انسانی از سوی دیگر پیوندی مفید برقرار کنند .مطالعه این کتاب به اهل علوم و تکنولوژی نگاه وتفسیری انسانی پیشنهاد می کند . و به دیگر علاقه مندان تحلیلی از جایگاه واقع بینانه علوم علوم عرضه می کنند
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
140
کنگره :
‫‬‬‭‭T14/5‫‭‫‬‭‭‭/ک2گ9 1392
دیویی :
‫‬‭‭303/483
کتابشناسی ملی :
3070953
شابک :
978-964-12-0407-7

کتاب های مشابه تکنولوژی رها