امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,200
نظر شما چیست؟
و مرغ عشقی که درحصار میله ای در کنج نمناک اتاق با آوای غمینش روح زن را با تمام قدرت می خراشید. زن کف دستهایش را دو طرف سرش گذاشت و محکم فشار داد.دردی عمیق از مغز به اطراف سرش پراکنده شد و مرغ عشق که یک ریز برایش می خواند. زن کلافه شد .مرگ ،خفه شو... وسکوتی که یکباره پاش خورد توی فضا و چشمهای گرد و ریز و شیشه ای پرنده توی آن قفس آبی میله میله که از زن برداشته نمی شد.
صفحات کتاب :
58

کتاب های مشابه فضای وهم آلود یک خیال