امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
8,000
نظر شما چیست؟
سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند، و حسابگران از شمارش نعمت های او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او در مانده اند. خدایی که افکار ژرف اندیش، ذات او را درک نمی کنند و دست غوّاصان دریای علوم به او نخواهد رسید. پروردگاری که برای صفات او حدّ و مرزی وجود ندارد و تعریف کاملی نمی توان یافت و برای خدا وقتی معیّن، و سرآمدی مشخّص نمی توان تعیین کرد. مخلوقات را با قدرت خود آفرید، و با رحمت خود بادها را به حرکت درآورد و به وسیله کوه ها اضطراب و لرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد...
کتابشناسی ملی :
19539- 83
شابک :
7-04-9975- 964
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
180
کنگره :
2 پ 8 ک465 BP
دیویی :
1076 297

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد هفدهم)