نظر شما چیست؟
بحران ها، فراز و نشیب های طبیعی یک چرخه کسب و کار نیستند؛ یعنی مسائل مکرری که در روند ریسک ها و کشف مسیرهای فرصت های جدید با آن ها مواجه می شویم نیستند. در عوض، بحران ها وقایعی دردناکند. اما با این حال، دستاوردهای ناشی از این تجربیات نیز می توانند مفید باشند. «یادگیری حاصل از پرداختن به بحران» شامل بذرهایی برای موفقیت آتی در پیشگیری از بحران، مدیریت آن و در برخی موارد ایجاد فرصت های جدید می باشد...
صفحات کتاب :
42

کتاب های مشابه مدیریت بحران