امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
درون نگری یک مهارت است نه یک دانش.
مهارت با دانش متفاوت است. درون نگری، مانند راه افتادن کودک یک ساله است. کودک راه رفتن نمی آموزد؛ بلکه برای راه رفتن، مهارت کسب می کند. او راه رفتن را با نگاه به والدینِ خود آموخته است؛ امّا آنگاه که می خواهد بلند شود و روی پای خود بایستد، بارها به زمین خورده و باسنش درد می گیرد. با نخستین گام نیز به زمین می خورد و تا زمانی که بتواند به راحتی راه برود، صدها و یا هزاران بار به زمین می خورد.
صفحات کتاب :
275

کتاب های مشابه معجزه درون نگری (پایان بیماری و بدبختی)