نظر شما چیست؟
آیا تا کنون فکر کرده اید :
اگر بخواهید به دوست یا دوستان خود نکته ای ارزشمند را با بیانی دل نشین و به یادماندنی هدیه کنید، چه نکته ای را گزینش می نمایید؟
اگر پس از کار وفعالیت روزانه، تصمیم بگیرید با مطالعه ی چند صفحه کتاب، خستگی خود را برطرف نمایید چه کتابی را بر می گزینید؟
اگر در جمع فامیل یا دوستان قرار بگیرید و بخواهید حرفی بزنید که هم جلب توجه کند و هم موجب رشد وآموزنده باشد چه حرفی را انتخاب می کنید؟
اگر در ضمن ایراد سخن بخواهید ضمن رفع خستگی مخاطبان، توجه آنان را بیشتر به گفته های خود جلب نمایید از چه مثال، داستان و نکته ای کمک می گیرید؟
مجموعه ای که در پیش رو دارید، پاسخی است به سؤالات بالا.

خیز از جا با نوید بی شمار
سوی ما آید کنون فصل بهار
**
زنده می گردد زمینِ مرده باز
می شود بیدار، گل از خواب ناز
**
سبز و خرم می شود دشت و دمن
پر شود از لاله و از یاسمن
...
صفحات کتاب :
80

کتاب های مشابه پند حکیم