امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,600
نظر شما چیست؟
از مشخصه‌های اصلی معنویت‌های نوظهور، معنویت منهای شریعت و انسان محوری به جای خدا محوری است.از نظر معتقدان به این فرقه ها،می توان به معنویت دست یافت، به آرامش نسبی رسید و خود را مقید به شرایع دست و پاگیر و بعضا کسل کننده ی ادیان نکرد.اگر تنها هدف شریعت رسیدن به آرامش باشد، می شود با اعمال معنوی(پرواز روح،مدیتیشن) بدون هیچ دغدغه ای به آرامش رسید!از سوی دیگر، با نگاه اومانیستی غرب به عالم، چه درغیر آن، جایی برای خدا تعبیه نشده است،اکثر قریب به اتفاق گروه های جدید معنوی، با نگاه افراطی به انسان، جایی برای خداوند در عرفان شان در نظر نگرفته اند...
صفحات کتاب :
181

کتاب های مشابه فرقه های نوظهور