امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
در زبان فارسی «برگزیده نظم و نثر» و تاریخ ادبیات چندی تنظیم شده است ولی کمتر به منتخبات نثر فارسی از آغاز تا به امروز پرداخته‌ایم. در این کتاب نویسندگان فارسی در سده‌های ششم و هفتم هجری و نمونه آثار مشهور آنها معرفی شده است. از تذکرة‌الاولیاء شروع شده تفسیر ابوالفتوح رازی ـ «چهار مقاله» عروضی ـ سندباد نامه ـ حدایق السحر فی دقایق الشعر ـ تاریخ بیهق ـ اسرار التوحید ـ تاریخ یمینی ـ راحة الصدور و آیة الصدور ـ تاریخ طبرستان ـ مرصاد العباد ـ جوامع الحکایات ـ اخلاق ناصری و گلستان و تاریخ جهانگشای جوینی را دربرگرفته است.
صفحات کتاب :
330

کتاب های مشابه برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی(جلد سوم)