امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
در زبان فارسی کمتر به منتخبات نثر فارسی از ابتدا تا به امروز پرداخته شده است. در حالی که به برگزیده‌های نظم فارسی بیشتر پرداخته‌اند. در این کتاب (جلد اول) نویسندگان فارسی زبان از آغاز تا سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری و نمونه آثار مشهور آنها معرفی می گردد. در ابتدا به مقوله خط و زبان از دوران باستان و آنگاه به مقدمه شاهنامه ابومنصوری سپس الابنیه عن حقایق الادویه ـ ترجمه و تفسیر طبری ـ تاریخ بلعمی ـ حدودالعالم ـ کشف المحجوب سجستانی ـ اخبار خوارزم بیرونی ـ معراج نامه ابن سینا ـ سفر نامه ناصر خسرو ـ زین الاخیارگردیزی ـ کشف المحجوب هجویری ـ تاریخ سیستان را به همان نثری که نوشته اند پرداخته شده و در جلدهای بعدی به بقیه آثار نویسندگان فارسی زبان پرداخته می شود.
صفحات کتاب :
202

کتاب های مشابه برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی(جلد اول)