امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 900

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
هنگام فوت کمبوجیه، اوضاع خاصی بر کشور ایران و سرزمین های تحت سلطه ی هخامنشیان حاکم بود. چنان که گفته شد، درداخل ایران، یکی از مغ ها به نام گئومات (گوماتا) به سبب شباهت ویژه ای که به بردیا داشت، خود را پسر کوروش (بردیا) معرفی کرده و بر تخت شاهنشاهی نشسته بود. این مغ که به حکومت مادها گرایش داشت، در اصل متعلق به یکی از طوایف شش گانه ی مادها بود...
صفحات کتاب :
61

کتاب های مشابه داریوش، شاه اوج و شگفتی ها