کتاب تاریخ هنر ایران باستان از قبل از اسلام تا دوران صفویه pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
دوره نوسنگی ایران از میانه هزاره هفتم ق .م آغاز شد ، و آثار بر جا مانده از آن عمدتا
ابزارهایی ساخته از سنگ صیقل خورده اند . جامعه آن روز از دسته مردمان یا طایفه
هایی تشکیل می یافت که در دشتی حاصلخیز اقامت گزیده و از راه کشاورزی و
دامداری معیشت خود را تأمین می کرده اند . لیکن درباره این دوران کهن یافته ها و
مدارک ناقص ، و نظرات در شن اخت اقوام یا نژادهایی که در نجد ایران می زیسته اند
بسیار مهم است.
صفحات کتاب :
53

کتاب های مشابه تاریخ هنر ایران باستان از قبل از اسلام تا دوران صفویه