امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
دعا تقویت کننده قدرت و صلابت انسانی و ادامه دهنده کار مثبت و تلاش سازنده فرد در ساختن زندگی فردی و اجتماعی است. دعا و نیایش یعنی باتمام وجود و نیرو اخلاص از خدای خود خواستن که وضع کنونی خوب نیست و تو قدرت و توانی بر من عنایت کن تا در مسیر تکامل و تعالی بیفتم.
خواستن التماس کردن نیایش کردن و دعاکردن تنها به این معنا نیست که خواهش ها و احتیاجات دنیایی ما را بوسیله دعا بخواهیم
دعاکردن ارتباط عاشق با معشوق است.
دعاکردن راهی برای شناختن و ایمان آوردن است.
دعاکردن یعنی از خودگذشتن به محبوب رسیدن.
دعاکردن یعنی زنده نگهداشتن درخواست ها و اندیشه مقدس انسانی تا روح در بند عینیت مادی و پست روزمرگی و ابتذال نماند.

کتاب های مشابه هدیه های آسمانی