نظر دیگران

نظر شما چیست؟

کتاب بیگ بنگ ثروت، جلد اول از مجموعه 50 جلدی شاه کتاب ثروت با رویکرد بیداری روحی و ارائه فرمول آناتومی ثروت، سعی دارد به حقیقت جویان کمک کند تا به راحتی به آرزوهایشان برسند.

معرفی کتاب بیگ بنگ ثروت

در این کتاب نویسنده با پرداختن به مقوله هایی همچون حقیقت وجودی، هماهنگی درونی، ثروت ماندگار، فرآوانی و توانگری، روح پول، پول با برکت و شادی بخش ؛ رویکرد خود را با نگاه معنوی به قانون جذب و توسعه قانون خلق واقعیت تحت عنوان " آناتومی ثروت" با مزین نمودن کتاب با 30 آیه از قرآن کریم بطور شفاف ارائه نموده است.
شاه کتاب ثروت، پاسخی است به این سئوال عمیق روحی تان که چگونه از جایی که فعلا هستید می توانید به جایی با شکوه تر بروید که خداوند برای تان می خواهد. این کتاب، همچون نقشه ای است که می تواند به شما کمک کند ارتعاش درونی تان را افزایش داده و به طرز شگفت انگیزی شرایط زندگی تان را اصلاح نمایید. همچنین با مطالعه این کتاب ارزشمند و به کار بستن آموزه های بی نظیر آن می توانید به فضای نورانی الهی درون تان هدایت شوید تا بتوانید در این دنیا زندگی ایده آلی را برای خودتان خلق نمایید.

خلاصه کتاب بیگ بنگ ثروت

مجموعه "شاه کتاب ثروت" یکی از منابع مطالعاتی مفید است که با رویکردی علمی و به روز به شما کمک می کند با ماهیت "خود واقعی" تان آشنا شده و بتوانید آگاهانه تر از قانون الهی جذب استفاده نموده و واقعیت هایی هماهنگ تر با خود واقعی تان خلق و با تجربة آن ها به شناختی عمیق تر از زندگی برسید تا در سایه عشق، صداقت و آگاهی بتوانید "رستگار"  شوید.
 مجموعه شاه کتاب ثروت؛ در نوع خودش بی نظیر بوده و می تواند چراغ راهی فراسوی همه حقیقت جویان عزیز در سراسر جهان باشد. این مجموعه مشتمل بر50 جلد می باشد که بر اساس فرمول توسعه یافته خلق واقعیت بنا شده و تمامی اجزای این فرمول در هر جلد به صورتی کاملا مجزا، مفصل و تقسیم بندی شده و در عین حال کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است.
در جلد اول از مجموعه شاه کتاب ثروت، تحت عنوان "بیگ بنگ ثروت " با رویکردی علمی، به تحلیل اجزای تقسیم بندی شده این مسأله پرداخته شده که چرا عده ای نمی توانند قانون جذب را به درستی درک و از آن استفاده نمایند. همچنین در این جلد، رویکردهای متداول قانون جذب تشریح گردیده و در ادامه با ارائه مبانی علمی تصمیم، معیارهای سنجش و ارائه راه حل های متداول و نیز با توجه به علوم خودشناسی، روانشناسی، قوانین کوانتومی و هستی؛ رویکرد پیشنهادی کتاب مبتنی بر بیداری روحی ارائه گردیده است و با متد های علمی تصمیم گیری به انتخاب راه حل بهینه پرداخته شده است. به این ترتیب، نویسنده با تبیین راه حل منتخب؛ نقطة عطف جدیدی را در کاربرد اصولی تر قانون جذب برای گذر استراتژیک از خودفعلی به خود واقعی ایجاد می نماید. در ادامه این جلد ، با نگاهی عمیق تر به فرمول خلق واقعیت، آن را توسعه داده و اجزای پنهان آن را هویدا نموده و با محوریت بیداری روحی، آنرا به روح الهی مزین نموده تا آفرینش هایی با رضایت و شادی واقعی و پایداری را تجربه کنیم .

برشی از متن کتاب بیگ بنگ ثروت

به طورکلی در زندگی این دنیا دو مسیر بیشتر نداریم: مسیر اول: پایگاه وحدت و یکپارچگی که ما را به خداوند نزدیک کرده و هیچ گونه مقاومتی در بر نداشته و با جریان زندگی همسو هستیم و همه چیز را آماده و مهیا می بینیم. وحدت، اشاره به این عبارت دارد که تنها یک وجود است، یک فضای انرژی، یک منبع و در نهایت یک حضور هست که به صورت چیزهای مختلف از طریق نیات متفاوت متجلی می گردد. محبوب واقعی ما فقط خداوند است و توجه مان فقط باید روی او باشد تا تجلی هایی از خودش را در مسیرمان قرار دهد تا از طریق آن ها، خودش را تجربه کنیم. در این مسیر، قانون جذب را می توان قانون خالق واحد نیز نامید که می گوید ما چیزی را به طرف خود جذب نمی کنیم، بلکه بر اساس ابراز آگاهی درون خود پیوسته چیزی را خلق کرده و کائنات راهی را انتخاب می کند تا آن را دریافت کنیم و چیزی که تجربه می کنیم؛ همان چیزی است که می آفرینیم.
بر این اساس، آرزویی که به ذهن مان خطور می کند، در واقع نیروی خلاق زندگی است که می خواهد از طریق ما چیزی بیافریند و ما به عنوان امتدادی از این انرژی باید نقش خود را به درستی ایفا کنیم تا به این انرژی اجازه دهیم کارش را بکند و نخواهیم از پایگاه نفس مان کاری انجام دهیم و یا چیزی را اشتباه انتخاب کنیم و باید با ارتعاش آرزوی مان هماهنگ شویم. نقش ما در فرآیند جذب تنها تعیین مسیر با یک نیت شفاف و آرزویی سوزان و باوری است که می توانیم به آن برسیم. تنها زمانی می توانیم این نقش را به درستی ایفا کنیم که طبق روش چهارم به خود واقعی مان بیدار شویم. تا زمانی که به خود واقعی مان بیدار نشده و اصول دینامیکی قانون جذب را متوجه نشویم، به جرأت می توان گفت این قانون را اصلاً درک نکرده ایم.

مسیر دوم: مسیری است که در آن انسان ها از حقیقت وجودی شان غافل بوده و تصور می‌کنند از خداوند جدا هستند و در دام کثرت می افتند که در این صورت، هر چقدر هم که دارایی داشته باشند باز احساس خلأ، نقصان، ناامنی و نارضایتی  می کنند. در این مسیر؛ محبوب واقعی انسان ها فقط خداوند نیست و بیشتر روی سمبل هایی تمرکز دارند که برخاسته از نفس شان است، همسر زیبا، پول فراوان، اتومبیل عالی، ویلای شیک، سفرهای خارجی و جایگاه اجتماعی عالی و اندامی ایده آل محبوب آن ها می شود و از این هویت‌های فانی و گذرا انرژی و اعتبار می گیرند. بیشتر تعالیمی که تاکنون در حوزه قانون جذب انجام شده، توجه انسان ها را روی مسیر نفسانی برده و از درک خود واقعی‌شان دور کرده و به همین دلیل، نتوانسته آن‌ها را به رضایت واقعی و پایداری برساند. هر عاملی که شما را از خود واقعی تان جدا می کند، باعث رنجش تان می شود و درون تان ایده هایی چون تفاوت‌ها، عدم تحمل و ناامنی ایجاد می شود که من را در مقایسه و در مقابل دیگران قرار می‌دهد و ریشه اصلی اکثر نگرش‌های منفی می‌شود.

فهرست کتاب 

دیباچه

مقدمه

1.    قانون جذب و مکانیسم خلق واقعیت

2.    اصول دینامیکی حاکم بر انرژی هوشمند زندگی 

3.    رابطة انرژی هوشمند زندگی با آرزو 

4.    متدولوژی بررسی علل نا کارآمدی قانون جذب

 4-1. بیان مسئله 

        4-1-1 . ریشه یابی "تصورات اشتباه" برخی افراد در مورد قانون جذب 

        4-1-2.  چالش های قانون جذب 

      4-2. ریشه های "توهم جدایی از خداوند

5.    ضرورت بررسی چالشهای قانون جذب

6.    معیارهای انتخاب رویکردها و راه حل ها

7.    رویکردها و راه حل های متداول قانون جذب و روش پیشنهادی

7-1. تشریح رویکرد پیشنهادی منتخب

7-2. دو مسیر کلی برای زندگی از نظر قانون جذب

8.    فرمول آناتومی ثروت

9.    خود فعلی و خود واقعی

10.   الزام بیداری روحی از نظر قانون جذب

11.   نتیجه گیری

12.   سیکل فرمول توسعه یافته خلق واقعیت

13. تشریح مولفه های فرمول آناتومی ثروت 

14. گذر استراتژیک از خود فعلی به خود واقعی

دانلود کتاب بیگ بنگ ثروت

نسخه الکترونیک کتاب بیگ بنگ ثروت را می توانید از طریق نرم افزار فراکتاب خریداری و دانلود کرده، سپس آن را در کتابخوان فراکتاب مورد مطالعه قرار دهید.

دانلود کتاب بیگ بنگ ثروت

مشخصات کتاب بیگ بنگ ثروت در جدول زیر آورده شده است:

مشخصات
ناشر: فرا انگیزش
نویسنده: مرتضی کیانمهر
تعداد صفحه: 207
موضوع: توسعه شخصی
قالب: الکترونیک

 

صفحات کتاب :
207
کنگره :
BF۶۳۷‬‬‬
دیویی :
‏‫‭۱۵۸/۱‬‬‬
کتابشناسی ملی :
9507047
شابک :
978-622-7875-73-7
سال نشر :
1402

کتاب های مشابه بیگ بنگ ثروت