امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
صوتی:
0.0
خرید صوتی
ت 5,000
نظر شما چیست؟
کتاب صوتی چگونه نه بگوییم کتاب صوتی دیگری از تاد دوت، درباره توانایی نه گفتن به دیگران است.

در این دوره، دکتر تاد دوِت به شما کمک می کند کارتان را به قسمت های مهمی طبقه بندی کنید و آن را با اهداف و ارزش هایتان تطبیق دهید. با استفاده از این راهنمایی ها می توانید انتخاب کنید به چه چیزهایی بله و به چه چیزهایی نه بگویید. همچنین، دکتر دِوِت نکاتی درباره اینکه چطور نه بگویید که مختصر و مثبت و صادقانه و محترمانه باشد به شما خواهد گفت.

نه گفتن انتخاب چیزیست که برای شما مهم است. در «چگونه نه بگوییم» دکتر تاد دوت به شما کمک می کند کارتان را به قسمت های مهمی طبقه بندی و آن را با اهداف و ارزش هایتان تطابق دهید.

با استفاده از این راهنمایی ها می توانید انتخاب کنید به چه "بله" و به چه "نه" بگویید. همچنین، دکتر دوت نکاتی درباره اینکه چطور نه بگویید که مختصر و مثبت و صادق و محترمانه به نظر بیاید به شما خواهد گفت.
بیشتر

کتاب های مشابه چگونه نه بگوییم

با موفقیت اضافه شد
0