کتاب یک فیل می تواند بینهایت فریبکار باشد

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در جمعی دوستانه مشغول گفتگو بودیم. موضوع حرف آدم متظاهر و ریا کاری بود که هرکدام از ما می شناختیم. یکی از دوستان ما اعلام کرد که لنی مندل مطمئنا ریاکار ترین آدمی است که او در طول زندگیش دیده است. وبرای اثبات حرفش این ماجرا را تعریف کرد. در هتلی کوچک در شهرک مینز سالهای سال اتاقی کرایه ای بود که در آن جمعی از مردان 30 تا 50 ساله به منظور تفریح وتمدد اعصاب دور هم جمع می شدند و بازی می کردند و بلوف می زدند و درباره ورزش و تجارت گفتگو می کردند. وقتی یک هفته حین بازی بقیه متوجه شدند که مایر اسکو ویچ وضعیت جسمی و روحی چندان مصاعدی ندارد همه نگران حالش شدند . اسکو ویچ در پاسخ به نگرانی آنها فقط سرفه کنان گفت : من خوب خوبم چیزیم نیست کارتونو بکنین ...

کتاب های مشابه یک فیل می تواند بینهایت فریبکار باشد