امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
9,100
نظر شما چیست؟
«طا، سین، میم» مجموعه ای از اشعار عاشقانه و هستی شناسانه در دو قالب آزاد و غزل است. «محمد جواد آسمان» اشعار خود را به دوبخشِ «مسطورات» متشکل از شعرهای آزاد و «طلسمات» متشکل از غزلیات تقسیم کرده است.
دفتر اول کتاب که «مسطورات» نامیده شده است، دربردارنده ¬ی بیست شعر است که در هریک از آنها شاعر درونیات خود را بی آنکه در بند قافیه باشد، سروده است. این درونیات گاه رنگ و بوی عاشقانه به خود می گیرند، مثل شعر «در آغوش» که شاعر چشمان معشوق را اینگونه توصیف می کند:
از این پایین نگاهت می کنم/درست از زیر ابروها/از دل دوتاماهی/آسمان پیداست
گاه درونیات شاعر به فلسفه و هستی شناسی گرایش پیدا می کنند؛ مثل شعر «تردید»:
من در این دیوار، انتظار پنجره ای داشتم/قدم زدنِ مدام هفته¬ ها و ماه ها.../رگه های آجر.../حدس نر و ماده ی گنجشک ها...!/تصور کن وسط دریاچه ای، وسط آب/تشنه در قایق خوابیده باشی... به شکل هایی که ابرها ساخته اند/فکر کنی.../نه! بی تردید/معنی ابرها را /گنجشک ها را/نمی شود فهمید.
اما انگار سبک اصلی شاعر «غزل سرایی» است. محمد جواد آسمان در دفتر دوم کتاب خود با عنوان «طلسمات» که بیش از 40 غزل را درخود جای داده، عاشقانه های مدرن خود را با زبانی که به سختی می توان آن را سنتی نامید، کنار هم قرار داده است. با وجود تغزلی بودن این اشعار و سنتی بودن قالب آنها، مضمون هیچ یک در بند سنت ها نیست. برای مثال نگاه کنید به بخشی از شعر « درخیابان یک طرفه»:
تو بی نیازی/از اینکه سر بچرخانی/به من بخندی، قلب مرا بلرزانی.../به من که پشت سرت بین این همه عابر/نمی توانم نشناسمت به آسانی/چطور نشناسمت به آسانی/چطور نشناسم احتمال چشمت را؟!/چه آشنا و چه گیرا ترانه می خوانی!...
مضامین عاشقانه ی «طلسمات» در خیابان های همین شهر اتفاق می افتد. همین امروزی بودن موضوع، منجر به آزادی زبان در غزلیات «محمد جواد آسمان» شده است.
صفحات کتاب :
76
شابک دیجیتال :
978-600-03-1825-3

کتاب های مشابه طا ، سین ، میم