امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 42,200
نظر شما چیست؟

شرح نظم الدر 

 (شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض)


صائن الدین از نویسندگان ادبی است که کوشیده است عرفان، اشراق، شریعت و کلام را به هم نزدیک سازد و از این نظر جزء زمینه سازان حکمت متعالی ملاصدرا محسوب می شود. وی افکار حروفی، گرایش های شیعی و رویکردی خاص به کاربرد مجازی زبان در قلمرو رمز و تأویل داشته است. این کتاب در شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض مصری (در گذشته ۶۳۲ ﻫ .) نوشته شده است. اصل قصیده ابن فارض، نظریة عشق الهی و مراحل مختلف سلوک را به شیوة تغزلی و در قالب ماجراهای عاشقانه میان عاشق و معشوق بیان می دارد و صائن الدین در شرح آن، تجلّی عشق را در تمام عالم آفرینش تفسیر می کند. تصحیح کتاب شرح نظم الدر توسط اکرم جودی نعمتی انجام شده است.

صفحات کتاب :
509
کنگره :
‏‫‬‭‭PJA4244‏‫‬‭‭‭/ت‌208ت‌4 1384
دیویی :
‏‫‬‭‭892/713
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-2960
شابک :
‏‫‬‭‭‎9646781969
سال نشر :
1384

کتاب های مشابه شرح نظم الدر

با موفقیت اضافه شد
0