نظر دیگران

نظر شما چیست؟

خلاصه کتاب ساختن برای ماندن، دستاوردهای یک پژوهش در صدها شرکت مورد بررسی را تشریح می کند. این پژوهش معتبر به مقایسه شرکت های آرمانی با دیگر شرکت ها پرداخته است.

معرفی خلاصه کتاب ساختن برای ماندن

خلاصه کتاب ساختن برای ماندن pdf، دستاوردهای یک پژوهش در صدها شرکت مورد بررسی را تشریح می کند. این پژوهش معتبر به مقایسه شرکت های آرمانی با دیگر شرکت ها پرداخته است. مقایسه شرکت ها یی که مدیران و کارکنان آنها ساخته اند که بماند، با شرکت هایی که شاید تلا ش هایشان تنها تلاشی مذبوحانه بوده است. کتاب با پژوهش در شرح حال شرکت های آرمانی دوازده “باور عمومی “ را به چالش می گیرد.

سودمندی های کتابی را که در دست دارید می توان به شرح زیر خلاصه کرد:١- نمونه ای از یک طرح پژوهشی کامل. ٢- نمونه ای است از یک طرح تطبیقی در یک مورد خاص. ٣- بازتابی است از بینش و نگرش شرکت های موفق و ماندگار.٤- آثار و پیامد توجه به نیروی انسانی شاغل.

خلاصه کتاب ساختن برای ماندن

کلیات
فصل یکم( بهترین بهترین ها)
    دوازده افسانه بی اعتبار
فصل دوم (ساعت سازی، نه ساعت گویی)
فصل 3 (آنچه از سود مهم تر است)
    مرامنامه شرکت جانسن اند جانسن 
    اصول ارزشی:
    هدف غایی:
فصل چهارم (حفظ جهان بینی/ مداومت در پیشرفت)
    حفظ جهان بینی و شوق به پیشرفت
فصل 5 (هدف های بلندپروازنه)
    نکات اساسی برای تعیین هدفهای جسورانه برای سازمان
فصل ششم (فرهنگ های شبه دینی)
    رهنمود کارکنان نورداشتروم
        ضوابط نورداشتروم:
    محدودیت در جهان بینی/ آزادی در عمل
فصل هفتم (انتخاب شایسته)
    پیامی برای مدیران عامل، مدیران، و کارآفرینان
فصل هشتم (مدیریت درون زا)
فصل نهم (پیشرفت، حد و مرز ندارد)
فصل دهم (پایان آغاز)
فصل یازدهم (انتخاب آرمان)
    اصول ارزشی

دانلود رایگان کتاب ساختن برای ماندن pdf

نسخه الکترونیک این خلاصه کتاب را در نرم افزار فراکتاب رایگان دانلود نمایید.

کتاب های مشابه خلاصه کتاب ساختن برای ماندن