امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
مرا در بلوک‌های یک باغچه به چهار میخ بکش
و تمام خراش‌های تنم را بنفشه بکار
مردمکم برخیزاب اشک خواهد راند
و جریان بلند گیسو، از روی پیشانی‌ام کنار خواهد رفت
وقتی تو پشت یک چراغ قرمز، دنبالِ حرفی از ستون یک، ردیف دو هستی...
صفحات کتاب :
44

کتاب های مشابه زنی بی چتر