امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
رودکی سمرقندی
نوشته آقای آرمات:
رودکی شاعر بزرگ قرن چهارم پدر شعر فارسی بود. او معاصر سامانیان در قریه رودک نزدیک سمرقند متولد شد. عده ای می گویند که کور مادرزاد بوده است اما در اشعارش اشاراتی یافت می شود که دال بر بینایی اوست. عده ای از محققان ادبی می گویند اگر چه کودکی تیره چشم بود ولی خداوند دلی روشن به وی داد.
عوفی می گوید که رودکی در هشت سالگی قرآن را از حفظ بود و صدای خوش داشت و بر بط خوب می نواخت. رودکی در دربار امیر نصر سامانی تقرب یافت و ثروت و مکنت فراوان اندوخت.
می گویند وزیر نامدار سامانی ابوالفضل محمد بن عبد ا... بلعمی به رودکی اعتقاد خاصی داشت تا بدانجا که وی را در میان پارسی گویان روزگار یگانه می دانست. دیگر از ممدوحان رودکی شهریار صفاری که به بانویه یا امیر خلف بانو معروف بود قصیده مشهور خود را که با مطلعی در وصف «می» آغاز می شود، در ستایش همین پادشاه صفاری و به مژده پیروزی او بر ما کان کاکی سروده است. رودکی از صله های فراوان، ثروت بسیار اندوخت. گویا در پایان عمر این ثروت هنگفت از دگرگون گشتن زمانه به تاراج حوادث رفت و شاعر تنگدست ماند
صفحات کتاب :
288

کتاب های مشابه چهل حکایت سیزدهم