امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بررسی زندگی شهید مریم فرهانیان ، پرداخت یک شخصیت ماجراجو و یا انسانی حادثه ای نیست تا انتظار داشته باشیم، حوادث و رویدادهای ناگفته ای در این کتاب بخوانیم. او حتی یک فرمانده نظامی یا طراح نقشه های عملیاتی نیز نمی باشد تا از این منظر بتوان به توانمندی های فردی و استعدادهای خدادادی مردان جنگ بنگریم.
مریم حتی یک رزمنده معمولی نیست که در برخورد مستقیم با دشمن با او خاطراتی ناب و کم تکرار از جنگ را مرور کنیم. بلکه او دختری 22 ساله است که در سالهای آغازین جنگ با انفجاری ساده در مکانی غریب به شهادت می رسد بی آنکه کسی آخرین لحظات او را به تصویر بکشد.
اما آنچه که نگارنده را بر این داشته تا زندگی این شهید مقدس را دنبال کند و خواندنش را با تمامی کاستی ها به دختران جوان توصیه نماید، فرآیند پختگی، کمال و شکوفایی یک دختر جوان مسلمان است که راه طولانی عرفان صد ساله را در میان بُرترین مسیر می پیماید.
... بالای پشت بام یک اتاقک بود که آن را با مهدی تبدیل به کتابخانه کرده بودند، می رفت و توی گرمای سخت آبادان، آنجا می نشست و درس می خواند. مثل بچه های لوس امروز هم نبود که درس می خوانم، تقویتم کنید و برای غذا خوردن، ادا در بیاورد. بقدری قانع بود که حد نداشت. یک بار آمد خانه ما ، من تازه زایمان کرده بودم بر حسب تصادف من آن روز نان نداشتم. مریم پرسید: چته؟ چرا داری تاب می خوری؟
گفتم: نون نداریم. می خواهم برایت برنج بگذارم.
گفت: حوصله داری؟
یادم نمی رود که یک مشت نان خشک داشتیم، نشست و همان ها را با چنان اشتهایی خورد ، انگار که بهترین نان را توی سفره گذاشته ام. یک ذره قید و بندهای این جوری نداشت.
صفحات کتاب :
208

کتاب های مشابه دختری کنار شط