نظر شما چیست؟

معرفی کتاب منطق و زبان شناسی

هدف کتاب منطق و زبان شناسی، آشنا کردن دانشجویان زبانشناسی و دیگر علاقه مندان معناشناسی زبان های طبیعی با برخی مفاهیم و نظریه های بنیادی منطقی است. امروزه اطلاعاتی در باب اینگونه مفاهیم و نظریه ها، برای کسانی که معناشناسی معاصر یا به طور کلی زبانشناسی را مطالعه می کنند، لازم است. روش هایی که منطق صوری برای مطالعه ی معناشناسی زبان های ساختگی ارائه کرده است، به نحوی سودمند در مورد معناشناسی زبان طبیعی به کار رفته است؛ و به طور کلی، روش ها و رهیافت های اتخاذ شده از نظریه ی منطقی و ریاضی، به طور روزافزون در نظر یه ی زبانشناختی، متداول شده است.

دستور گروه ساختی که چامسکی در کتاب 1957 ( ارائه کرد، نمونه ی خو بی از این کاربردهاست. در کتاب منطق و زبان شناسی، با ( ساخت های نحو ی استفاده از نوع دستوری که پاول مار تین پُست، منطقدان آمریکایی، بر ای توصیف ساخت را در مورد » دستگاه های باز نویسی « زبان های صوری ارائه داد، چامسکی توانسته است زبان های طبیعی به کار گیرد .


دیویی :
401
کتابشناسی ملی :
7501127
شابک :
978-622-630489-4
سال نشر :
1399
صفحات کتاب :
278
کنگره :
P107

کتاب های مشابه منطق و زبان شناسی

با موفقیت اضافه شد
0