نظر دیگران

نظر شما چیست؟
روزی روزگاری در سرزمینی کوچک، دختری مهربان و دوست داشتنیبه نام سیندرلا زندگی میکرد.او با نامادری بدجنس و دو ناخواهری زشت زندگی میکرد.آنها به زیبائی و خوبی سیندرلا حسودی می کردند و او را مجبور می کردند صبح تا شب کار کند. تنها دوستان سیندرلا موش ها و پرندگان بودند . روزی دعوتنامه ای از پادشاه رسید....
صفحات کتاب :
23
دیویی :
دا398
کتابشناسی ملی :
489141
شابک :
964-5845-05

کتاب های مشابه سیندرلا