امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان

کتاب مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان توسط نانسی جی نیلز نوشته شده است. حاکمیت بالینی، به کارگیری ساز و کارهای حاکمیتی برای انجام درست کار در زمان مناسب به شیوهای صحیح در مکانی مناسب برای بیماران واجد شرایط، در راستای کسب حداکثر نتایج بالینی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد بهداشت، 1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران استادیار گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 2 ایران مـورد نـظر می باشد(2و1). حاکمیت بالینی یکی از مدل های ارتقای کیفیت بیمارستانی طبق استاندارد میباشد که برای اولین بار در نظام سلامت ملی(NHS (در کشور انگلستان مطرح شد و از سال 1388 وزارت بهداشت اجرایی شدن آن را در تمامی مراکز درمانی الزامی دانست

گزیده کتاب مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان

 رابطه‌ی معنی دار و امتیازات به دست آمده در هر یک از متغیرهای جذب و به کارگیری و حقوق و مزایا نیز نشان دهندهی این مساله است که انتخاب کارکنان دارای توانایی هایی متناسب با نیازهای شغل مورد نظر نیز می تواند زمینه را برای دریافت آموزش های بعدی و ارائه مراقبت های با کیفیت تر به بیماران فراهم نماید.

صفحات کتاب :
320
کنگره :
RA971
دیویی :
‏‫‬‭362/11068
کتابشناسی ملی :
7500686
شابک :
978-600-369170-4
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان

با موفقیت اضافه شد
0