نظر شما چیست؟
تفاوت های میان استرس پربار و استرس منفی را تشخیص دهید، سپس سطح استرس خود را ارزیابی کنید. اگر این سطح به مقادیر خطرناک نزدیک است، از روش هایی استفاده کنید که کاربرد آسانی دارند و استرس خود را کنترل کنید. همان گونه که خواهید دید؛ یکی از دو گزینه اصلی برای کنترل استرس، کاهش دادن احساساتی است که سبب آسیب پذیری می شوند و دیگری کاهش ناتوانایی هاست. این دو عملکرد، گام اول موفقیت هستند. شما «نمی توانید» و «نباید» استرس را به طور کامل از زندگی خود حذف کنید...
صفحات کتاب :
40

کتاب های مشابه مدیریت استرس