امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
کوتاه بود زمان
کوتاه بود حوصله ها
کوتاه نوشتم
بلند نوشته هایم را،
کوتاه نوشتم
تو بلند بخوان
صفحات کتاب :
104

کتاب های مشابه کوتاه نوشت