امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
DNA چیست؟
ریبونوکلئیک اسید یا DNA، ماده وراثتی در انسان و تقریبا همه موجودات زنده است. تقریبا هر سلول بدن یک فرد واجدDNA یکسان است. غالبا DNAی سلول در هسته قرار گرفته است که به آن ژنوم هسته‌‌‌ای می‌‌گویند، اما بخش اندکی از آن در میتوکندری قرار گرفته که به آن ژنوم میتوکندری یاmtDNA می‌‌گویند.
اطلاعات در DNA به صورت کد و در غالب 4 باز شیمیایی به نام‌‌های آدنین (A)، گوانین (G)، سیتوزین (C)و تیمین (T)، قرار گرفته است. DNA انسانی شامل حدود 3 میلیارد باز است که بیش از 99% آن در افراد مختلف یکسان است. نحوه قرارگیری آن‌‌ها کنار هم یا توالی‌‌شان تعیین کننده اطلاعات لازم برای ایجاد و نگهداری یک موجود زنده است همانند شکل‌گیری کلمات و جملات که تنها از درست قرار گرفتن حروف کنار هم شکل می‌‌گیرند...
صفحات کتاب :
99

کتاب های مشابه کمک کن ژنتیک را بفهمم