کتاب راهنمای طراحی و اجرای نرم افزارهای چند رسانه ای آموزشی pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
در دنیای کنونی بسیاری از روش های سنتی در آموزش ،ناکارآمد بوده و فاقد قدرت لازم برای انتقال مفاهیم جدید به فراگیران می باشند.از اینرو لازم است از ابزارهایی که فناوری های نوین در اختیار قرار داده است در این زمینه به نحو مطلوب بهره گیری شود . از جمله ی این ابزارها میتوان از نرم افزارهای چند رسانه ای آموزشی نام برد که به طور گسترده ای مورد استفاده دست اندر کاران امر آموزش و پرورش قرار می گیرد . کافی است نیم نگاهی به سند پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلااعات در ایران بیاندازید، براساس این سند یکی از طرح ها و پروژهای پیش بینی شده درمقوله توسعه فرابخشی در کشور، پروژه تولید مواد درسی بر اساس وب و روش های چند رسانه ای است و یکی از سازمان های مسئول در این بخش وزارت آموزش و پرورش می باشد که در سند مربوطه صریحا به آن اشاره شده است (گزارش وضعیت موجود دولت الکترونیکی در ایران ، 1387) . دلیل این استقبال ویژگیهای خاص آموزشی نرم افزارهای چند رسانه ای است . این فناوری به واسطه ی چند رسانه ای بودن ، دارای قابلیت درگیر کردن حواس مختلف فراگیران در فرایند آموزش بوده و در صورت استاندارد بودن و درست استفاده شدن ، می تواند موجب تسهیل و تعمیق یادگیری شود
صفحات کتاب :
166

کتاب های مشابه راهنمای طراحی و اجرای نرم افزارهای چند رسانه ای آموزشی