امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب ، شمارش اعداد را با قصه ای بسیار زیبا ، به صورت شعرگونه به کودکان آموزش می دهد.
صفحات کتاب :
19
دیویی :
‫‭8‮فا‬1‫‬‭م84442ج1391
کتابشناسی ملی :
2854869
شابک :
978-600-6343-14-3

کتاب های مشابه جوجه دهمی کو ؟