امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
صلح می تواند...
با وجود تو شروع شود،با وجود تو برقرار شود.هربار کودکی که به دنیا می آید،جهان تغییرات زیادی می کند.
به دنیا آمدن یک کودک یعنی:یک نفر دیگر،برای آنکه دوستش بدارند.آمدن یک نفر دیگر،برای آنکه دیگران را دوست بدارد.دنیا با وجود تو تغییر خواهد کرد.

کتاب های مشابه با وجود تو