امتیاز
5 / 4.8
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
حرفه من نوشتن است ومن سالهاست که آنرا خوب می دانم . امیدوارم که دچار سوء تفاهم درباره ارزش آنچه که می توانم بنویسم نشده باشم. هیچ نمی دانم فقط میدانم که نوشتن حرفه من است. وقتی شروع به نوشتن می کنم احساس آرامش فوق العاده ای به من دست می دهد. ودر فضایی سیر می کنم که انگار آنرا خوب می شناسم. از ابزاری استفاده می کنم که با من آشنا و صمیمی است و محکم در دستهایم احساسشان می کنم. اگر هرکار دیگری انجام دهم اگر زبان بیگانه ای بخوانم. اگرتلاش کنم تاریخ یاد بگیرم یا جغرافی یا تند نویسی یا تلاش کنم سخنرانی کنم یا بافتنی ببافم یا سفر کنم رنج میبرم. و مدام از خود می پرسم دیگران چطوراین کارها را انجام می دهند. همیشه به نظرم می رسد که باید طریقه درستی برای انجام این کارها که آشنای دیگران ونا آشنا برای من است وجود داشته باشد...

کتاب های مشابه حرفه من