امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
در خوابگاه توکیو که بودیم معمولا به محض بیدار شدن روزنامه می خواندیم. یک روز صبح اولین چیزی که به چشمانم خورد تلگرامی از چین بود . ویشوکن به این مضمون : آنومین فرماندار آنوئی بدست جشی کرین کشته شد قاتل را دستگیر کرد . پس از ضربه نخست تمام دانشجویان شاد شدند وپرچانگی راه انداختند. در ضمن سعی کردند قاتل را بشناسند و بفهمند چه کلمات چینی را به جشی کرین ترجمه کرده بودند...
صفحات کتاب :
8

کتاب های مشابه فالاینونگ