امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,000
نظر شما چیست؟
منّت خدای را عزّ و جل که حمد را مفتاح ذکرش گردانید و ذکر را مایه آرامش دل ها. سپاس بی حد او را که هر نفسی که با ذکر و یاد او فرو می رود باعث نشاط و طمأنینه دل است و چون برمی آید مفرّح ذات. منّت خدای را که رحمت عامش همه را فراگرفته و در پرتو آن قرآن کریم را چراغ هدایت انسان ساخته. منّت خدای را که انسان را خلق نموده و به او بیان را آموخت.
صفحات کتاب :
48

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد یازدهم)