امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000
خرید
72,000
15%
61,200
نظر شما چیست؟
روش تدریس دروس حوزه

در این کتاب به روش تدریس و آموزش اشاره شده، که آن چه بیش از اصلاح کتب درسی حوزوی ضرورت دارد، یکی همین روش آموزش است و دیگری اساس درس هاست.و در قسمت آموزش اشاره شده که چطور استاد باید پیش از صرف و نحو مجموعه طرح عملی و پیش از طرح عملی، ظرفیت روحی را و شهادت و بینش را در محصل فراهم آورد.
صفحات کتاب :
102

کتاب های مشابه استاد و درس (صرف و نحو)