نظر دیگران

نظر شما چیست؟
خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست همآنی که وحیت را امانتدار، در میان خلقت بزرگوار و در بین بندگانت برگزیده بُوَد؛ همو که مهربانی را جلودار، نیکی را طلایهدار و گنج برکت را کلیددار باشد.
چنان که سرانجام جانش بر سر فرمانت نهاد.
و پیکرش را در راه تو آماجِ تیرهای بلا نمود.
و با خویشان در راه دعوت به دین تو آشکار درافتاد.
و در راه رضای تو با قبیلهاش بسی جنگید.
و در طریق احیای دینت از بستگانش دوری گزید.
از نزدیکان به خاطر کفرشان گسست.
و بیگانگان را به پاس ایمانشان به خود پیوست.
با دور دستان در راه تو دوستی گزید.
و با نزدیکان به خاطر تو به سختی ستیزه ورزید.
و در رساندن پیامت خویش را آزرد و همی کوشید.
و در دعوت به دینت جان را به رنج افکند و بسی جوشید.
...
صفحات کتاب :
5

کتاب های مشابه دعای دوم امام سجاد (ع): در درود بر محمد و آل اطهارش