امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
جامعه شرقی با نگاه سنتی به بدن و در بعضی موارد با بی توجهی به مقوله بدن از جوامع غربی متمایز می شود . آنچه باعث تمایز و در پاره ای موارد تعارض میان دو تمدن شرقی و غربی در این مورد می شود ، دیدگاه صرف مادی را از یک طرف و دیدگاه مبتنی بر متافیزیک از طرف دیگر می شود.
در یک تمدن پیکره ای بر اساس کالبد متعالی انسانی ساخته می شود و در تمدن دیگر کالبد را محل تجلی روح الهی می داند.اما با وجود این تعارض ها و اختلاف دیدگاه دهکده کوچک جهانی و سرعت انتقال اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر باعث بهم ریختگی جوامع شرقی و غربی شده است.بطور مثال در جوامع سنتی و مذهبی انتظار براین است اکثریت مردمان آن جامعه از کلیشه های فرهنگی آن جامعه پیروی کنند ، در حالیکه خرده فرهنگ هایی تحت تاثیر عوامل بیرونی ، باعث بوجود آمدن رفتارهایی می شود که با رفتارهای غالب آن جامعه در تضاد می باشد.در کتاب حاضر عوامل بوجود آمدن این کنش و واکنش ها مورد کندوکاو قرار می گیرد.
صفحات کتاب :
137

کتاب های مشابه مدیریت استراتژیک بدن