نظر شما چیست؟
رشته دو میدانی به عنوان ورزش پایه در بین رشته های مختلف ورزشی مطرح است. این رشته ی بنیادی با فواید و مزیت های فراوانی که دارد (زیربنای تمامی ورزش ها، سالم سازی جسمانی و روانی، پیش گیری از بروز آسیب های جسمانی و روانی، پر کردن اوقات فراغت و ارائه شادابی بیشتر و غیره) به عنوان ورزش مادر مباحث مختلف ورزشی مطرح است. بنابراین لازم است دست اندرکاران ورزش، نسبت به ترویج، توسعه و بهبود کیفی آن تلاش و کوشش نمایند.اگر چه در کشور ما نیز از رشته ی دو میدانی و تمرین های آن در مراکز مختلف آموزشی به عنوان بخشی از تمرین های آمادگی جسمانی، قسمتی از آزمون ها و تا حدودی نیز برای تندرستی و رفع نارسایی های جسمانی استفاده می شود، (البته در بعد حرفه ای) اهمیت آن به عنوان رشته ای اساسی هنوز بر همگان آشکار نیست و اغلب افراد با مواد گوناگون این رشته آشنایی کامل ندارند.

کتاب های مشابه دوهای سرعت در دومیدانی