امتیاز
5 / 4.5
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«خداوند در عمل کردن به این قرآن عده ای را بر می کشد و مقامشان را بالا می برد و عده ای دیگر که به آن عمل نمی کنند، به خاک مذلت می کشاند.»
از این رو بر هر فرد مسلمانی لازم است که همگام با فر مان حضرت محمد ( ص) عمل کنند آنچه که می فر مایند:« خَیرُ کُم مَن تَعلّم القر آن و عَلَّمَهَ»(بهترین شما کسی است که قرآن را آموخته به دیگران آموزش دهد) ...
صفحات کتاب :
100

کتاب های مشابه میزگردی با قرآن