امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
در این نوشتار سعی کردم با کلامی ساده و صمیمی، مطالب را بنویسم و از تغییراتی عظیم، بنویسم. تغییراتی که طی مطالعات مختلف روان شناسی و فلسفی و اعمال آن در مسیر زندگی شخصی خودم، به نقطه "نیازمندی" رسیدم. نیازمندی یافتن جواب سوالهای اساسی و در عین حال بی پاسخ.
... می دانم که برا ی کشتن منیت و نمود تمامیت انسانی و رسیدن به فردیت، راهی نیست جز طی راه به درون و بیادا رکردن خویشتن خفته.
تجلی« خوشتن خویش» و « تمامیت انسانی» و حل کردن«من» در «هرآنچه که ازلی و ابدی» واین جز با عبور از رنج و «تحمل رنج معنوی» هرگز میسر نخواهد بود.
و در این دنیا هیچ چیز تصادفا رخ نمی دهد، هر چیز قصدی دارد و نتیجه ای.
این ما هستیم که درها را به روی حوادث می بندیم یا باز می گذاریم.
این ما هستیم که حکمت اتفاقات را می بینیم یا نمی بینیم.
زندگی لحظه لحظه اش ، سرشار از حوادث.
حوادثی که رخ می دهند، هریک اثری برجایی می گذارند و ما با انتخاب هایمان در هر لحظه، انتخابی جدید، جهشی تازه و مسیری نو را بر می گزینیم.
صفحات کتاب :
57

کتاب های مشابه گم گشته معنا