امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
بسیاری از ما با چاقی و افزایش بیش از اندازه وزن خود و یا اطرافیان رو به رو هستیم.چاقی معضلی است که اغلب در دراز مدت و به تدریج به وجود می اید با این حال ما برای مقابلیه و کنترل آن به دنبال بهره گیری از راههای میانبر و کوتاه مدت هستیم.این روشها نیز چندی ...
صفحات کتاب :
85

کتاب های مشابه اطلاعات دارویی که همگان باید بدانند