امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
خواهش های من بسیارند و ناله هایم جان سوز...
اما تو، با زدن دست رد بر سینه ام
مرا از خود راندی
تنهایم گذاشتی... تنهای تنها
یادی تازه خواهم یافت که بی هیچ خیانتی
در تار و پود من باشد...
خسته از پیامکهای بی جواب
خسته از رد تماس های بی حساب
تماس با کسی که در دسترس نیست
یا اگر هست دیگر آن کس نیست.
خسته از خط های خاموش شده
رفتن تو لیست نام های فراموش شده...!
صفحات کتاب :
68

کتاب های مشابه دل شکن ها و دل شکسته ها