کتاب دین پژوهی در جهان معاصر pdf رایگان

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
شبهات دینی را می توان به صورت پراکنده ذکر کرد و آنها را نام برد، اما برای اینکه معلوم شود هر دسته از شبهات را در چه حیطه ای از مطالعات دین پژوهانه باید بررسی کرد، تقسیم بندیِ خودِ شبهه هایی که درباره دین پدید آمده است، مهم است. امروز در بسیاری از محافل آکادمیک، خصوصا در جهان غرب در باب طرز تقسیم بندی شبهات مربوط به دین، بحث های مفصّلی در می گیرد. از اینجا می توان پی برد که هر گونه تقسیم بندیِ شبهات دینی، تقسیم بندی نهایی نیست، همچنان که ...
صفحات کتاب :
116

کتاب های مشابه دین پژوهی در جهان معاصر