امتیاز
5 / 4.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
برخی معتقدند روند جهانی شدن پس از تحولاتی که بر اثر انقلاب صنعتی در اروپا به وجود آمد، شروع شد. انقلاب صنعتی موجب شد که اساسا تحولی ساختاری طبق مقتضیات زمان در اجتماعات بشری به وجود آید. وقتی جمعیت بشری به واسطه فن آوری ها و بهبود شرایط زیستی، توسعه پیدا کرد این جمعیت خود به خود مقتضیاتی را برای پدیده جهانی شدن فراهم آورد؛ اجتماعاتی که در گذشته به علت کمی جمعیت در واحدهای کوچک به صورت قطعه ای مطرح بودند با روند رشد و گسترش ارتباطات، به جمعیت های بزرگ تبدیل شده و کم کم میان آن ها روند ادغام و پیوستگی به وجود آمد...
صفحات کتاب :
70

کتاب های مشابه جهانی شدن و دین جهان گرایی و جهانی شدن